Przygotowanie pracy licencjackiej/magisterskiej: klasa wzmgr


Klasa wzmgr umożliwia sprawne i wygodne przygotowanie pracy magisterskiej lub licencjackiej zgodnie z wymogami obowiązującymi na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego z typowymi wymogami obowiązującym przy redagowaniu tego rodzaju prac w systemie LaTeX.

Archiwum zawierające klasę oraz przykładowe dokumenty: wzmgr111.zip. [wersja `źródłowa': wzmgr111 || starsza wersje: wzmgr110.zip wzmgr106.zip | wzmgr105.zip | wzmgr104.zip]. Przykładowy dokument w formacie PDF: wzmgr.pdf. Różne wskazówki i podpowiedzi dotyczące LaTeXa. Więcej informacji na temat systemu LaTeX można znaleźć tutaj.

Opcje klasy wzmgr:

magisterska
praca magisterska (wartość domyślna);
licencjacka
praca licencjacka;
skorowidz
praca będzie zawierała skorowidz;
autorrok
włącza przywołania bibliograficzne (cytowania) w schemacie autor-rok. Więcej informacji na ten temat jest w punkcie Odsyłacze bibliograficzne w stylu autor-rok
backref
przekazanie opcji backref do pakietu hyperref. W spisie literatury pojawią się numery stron, na których znajduje się przywołanie bibliograficzne (przydatne na etapie pisania pracy oraz w przypadku dokumentu elektronicznego);
palatino
skład krojem TeXGyre Pagella (tgpagella), który jest klonem Palatino;
tgpagella
to samo co opcja palatino
times
skład krojem TeXGyre Termes (tgtermes), który jest klonem Times New Roman;
tgtermes
to samo co opcja times
brudnopis
wstępna wersja pracy: drukowanie z pojedynczym odstępem i oznaczanie każdej strony numerem wersji oraz datą;
xodstep
zwiększenie odstępu między wierszami.

Dodatkowe polecenia i środowiska zdefiniowane w klasie wzmgr

\UniversityName
Nazwa szkoły, drukowana na górze strony tytułowej (domyślnie Uniwersytet Gdański -- Wydział Zarządzania);
\oswiadczenie
tekst oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy, określony w piśmie okólnym Rektora UG z dnia 13 grudnia 2004 (należy umieścić na końcu pracy, tj. przed \end{document});
\autor
imię oraz nazwisko autora;
\nralbumu
numer albumu;
\email
adres email autora (opcjonalnie);
\kierunek
nazwa kierunku, np. Informatyka Ekonomiczna;
\opiekun
tytuł naukowy, imię i nazwisko promotora;
\miejsce
miejsce obrony (opcjonalnie), jeżeli nie podano zostanie wpisany Sopot;
\keywords
lista słów kluczowych (oddzielonych przecinkami);
abstract
streszczenie (środowisko);
\introduction
wstęp;
\summary
zakończenie;
\source
źródło, umieszczane pod tabelą i rysunkiem;
\nrwersji
etykieta wersji dokumentu.

Pozostałe uwagi

Polecenia \autor, \nralbumu (ewentualnie \email) można wstawić wielokrotnie jeżeli praca jest dziełem kilku autorów.

Polecenie \oswiadczenie zostało dodane do wersji 1.03 pakietu a polecenie \UniversityName do wersji 1.04. Opcja tgtermes/times zostało dodane do wersji 1.11.

Klasa wykorzystuje następujące pakiety: graphicx, polski, hyperref, url, prelim2e oraz natbib (z opcją autorrok).

Przykładowa struktura pracy

%& --translate-file=il2-pl
\documentclass[skorowidz,palatino,brudnopis]{wzmgr}
\nrwersji {etykieta}

\UniversityName {Nazwa-Szkoły}

\author  {imię1 nazwisko1}
\nralbumu {numer1}
\email  {email1@gnu.univ.gda.pl}

\author  {imię2 nazwisko2}
\nralbumu {numer2}

\title  {tytuł-pracy}

\kierunek {nazwa-kierunku}
\date   {rok-obrony}
\miejsce {miejsce}

\opiekun {tytuł-naukowy imię nazwisko}
\begin{document}

\begin{abstract}... \end{abstract}
\keywords{słowo-kluczowe, słowo-kluczowe, ... }
\maketitle
% --- początek pracy ---
% Wstęp
\introduction
...

\chapter{tytuł-rozdziału}
....
  
\section{tytuł-podrozdziału}
...
\section{tytuł-podrozdziału}
...
...
% Zakończenie
\summary
...

% Załączniki (opcjonalnie):
\appendix
\chapter{tytuł-załącznika}
...
\chapter{tytuł-załącznika}
...

% Literatura:
\begin{thebibliography}{99}
...
\end{thebibliography}

% Spisy tabel i rysunków (jeżeli są potrzebne):
\listoftables
\listoffigures

% Skorowidz (opcjonalnie)
\printindex

\end{document}

Odsyłacze bibliograficzne w stylu autor-rok

Cytowania w schemacie autor-rok wymagają uruchomienia klasy z opcją autorrok (opcja autorrok powoduje dołączenie pakietu natbib). Można albo korzystać z bibtexa, np.:

pdflatex plik.tex
bibtex plik
pdflatex plik.tex

Wówczas niezbędne będzie dodanie w preambule dokumentu wpisu \bibliographystyle, np. \bibliographystyle{papalike} (por. plik papalike dołączony do pakietu oraz przykład mgr-main.tex).

Jeżeli spis jest krótki, to bibtex będzie tzw. overkilem -- lepiej umieścić spis literatury przygotowany ręcznie:

\begin{thebibliography}{}
\bibitem[M.~Feldstein i~C.~Horioka(1980)]{FeldsteinHorioka1980}
Feldstein M., Horioka C. (1980), 
Domestic Saving and International Capital Flows, 
Economic Journal, vol.~90, s.~314--329

\bibitem[O.~Attanasio, L.~Picci, A.~Scorcu (2000)]{AttanasioPicciScorcu2000}
Attanasio O.~P., L.~Picci, A.~E.~Scorcu, (2000), 
Saving, Growth, and Investment: A Macroeconomic Analysis Using a Panel of Countries, 
The Review of Economics and Statistics, vol.~82, s.~182--211.

\bibitem[J.~Frankel(1992)]{Frankel1992}
Frankel J.~A., (1992), 
Measuring international capital mobility: A review, 
American Economic Review, vol.~82, s.~197--202.
 %% %% itd %% %%
\end{thebibliography}

Etykieta polecenia \bibitem ma obowiązkowy wyglądać jak powyżej: autor(rok) lub autorzy(rok) (albo tytuł(rok) dla publikacji wielu autorów...

UWAGA: w przypadku podzielenia przywołania pomiędzy stronami link w pliku PDF tworzonym pdflatexem z strony poprzedniej może nie kończyć się na prawym brzegu ostatniego wiersza ale obejmować także ewentualne przypisy, ew. paginę dolną oraz paginę górną następnej strony i kończyć się dopiero na początku pierwszego wiersza następnej strony. Ewidentnie jest to niedoróbka, tyle, że owa niedoróbka nie jest spowodowana błędem pakietów natbib/hyperref ale wynika z ograniczeń działania pdflatexa. Na pocieszenie 1) w pracy magisterskiej/licencjackiej przy normalnej liczbie przywołań literatury prawdopodobieństwo ww. zdarzenie nie jest za duże; 2) problem jest tylko z plikiem PDF, wydruk na papierze jest OK.

Zmiany

Wersja 1.11 (28/01/2011)
Usunięto ,,zasiedziały'' błąd aktywacji opcji tgpagella/tgtermes. We wszystkich poprzednich wersjach było:

\DeclareOption{tgpagella}{\input{tgpagella.sty}}

Pakiety tgpagella/tgtermes zostały przedefiniowane w nowych dystrybucjach TeXa i ich załadowanie poprzez bezpośrednie wykonanie polecenia \input powoduje błąd:

! LaTeX Error: \RequirePackage or \LoadClass in Options Section.

Komunikat opisuje dokładnie problem: w rzeczy samej bowiem tgpagella.sty zawiera \RequirePackage{kvoptions}. Problem sprowadza się do tego, że \RequirePackage jest wykonywane nie w tym miejscu co trzeba.

Załadowanie pakietu należy przeprogramować następująco:


\newif\if@wzmgrauthoryear \@wzmgrauthoryearfalse
%% ...
\DeclareOption{tgpagella}{\@wzmgrWithTgPagellatrue}
%% ... po \LoadClass{\@baseclass} ...
\if@wzmgrWithTgPagella \RequirePackage{tgpagella} \fi

Powyższe nie jest do końca prawdą. Jak już zmieniać to na całość:

\if@wzmgrWithTgPagella \RequirePackage{tgpagella,pxfonts,qpxmath} 
 \RequirePackage[T1]{fontenc} \fi
\if@wzmgrWithTgTermes \RequirePackage{tgtermes,txfonts,qtxmath} 
\RequirePackage[T1]{fontenc} \fi

Pakiety pxfonts/txfontsqpxmath/qtxmath przełączają na odpowiednio Times/Palatino także matematykę. Wykonanie \RequirePackage[T1]{fontenc} przełączy kodowanie na T1 [zamiast domyślnego OT4]. Fontami domyślnymi w klasie wzmgr są ,,fonty TeXowe'', konkretnie fonty PL, dla których kodowanie T1 jest niezdefiniowane. Z tego powodu przełączenia na T1 nie aplikujemy globalnie ale tylko w sytuacji korzystania z Times/Palatino.

Przy okazji poprawienia tego błędu dodano opcje tgtermes/times przełączające krój pisma na Times New Roman.

Wersja 1.10 (19/06/2009)
Słowa kluczowe i streszczenie są teraz opcjonalne. Usunięto błędy: opcja `brudnopis' nie działała podobnie jak deklaracja adresu email zawierającego nie-litery mogła spowodować tajemniczy błąd (w połączeniu z opcją brudnopis). Do generowania id dokumentu (napisu umieszczonego na dole strony zawierającego datę i numer wersji) wykorzystywany jest teraz pakiety prelim2e/everyshi Martina Schroedera.
Wersja 1.06 (3/2009)
Dodano alternatywny sposób formatowania literatury adekwatny w przypadku używania stylu autor-rok. Dodana opcja breaklinks do wywołania pakietu hyperref (która czasami może nie działać poprawnie--opis wyżej) ponieważ zakładamy, że nikt już nie używa formatów dvi/ps. Bo i po co?
Wersja 1.05 (4/2008)
Zamiana qpalatin.sty na tgpagella.sty w opcji palatino oraz dodanie opcji tgpagella (alias palatino). Zmiana dopasowuje wzmgr.cls do współczesnych dystrybucji TeXa.
Wersja 1.04 (6/2007)
Dodanie polecenia \UniversityName.
Wersja 1.03 (6/2005)
Dodanie polecenia \oswiadczenie.

PowrótPowrót